SK Zeleneč
Oficiální stránky klubu
Historie

Historie

PRVNÍ HŘIŠTĚ V ZELENČI

Historie hřišť v Zelenči Meruna se proháněla na různých místech v obci. V té době nebylo v Zelenči hřiště, tak se hrálo na volném prostranství u nynější školy. Také se kopalo na dvoře u Nováků, později také, a to hlavně po žních, na strništi za zahradou pana Šťastného, p. Nováka a za MNV. První stálé hřiště v Zelenči, které používal oddíl kopané, vedlo podél železniční trati, dnešní levá strana Dunajevského ulice. hřiště mělo minimální rozměry 76 x 55 m. Plocha byla pronajata od p. Pánka za roční nájem 800,- Kčs. V roce 1936 bylo dosavadní hřiště prodloužena na délku 90 m a celkový nájem byl zvýšen na 1.050,- Kčs ročně. Toto hřiště nebylo oploceno a nemělo žádné kabiny, takže se hráči převlékali v hostinci U lva. Na tomto hřišti se hrálo od r. 1929 až do r. 1940, kdy byla tato plocha použita na stavební parcely. V roce 1940 se po dohodě s p. Novákem pronajal nový pozemek a tam bylo vybudováno nové hřiště, které mělo rozměry 95 x 65 m. Tehdy ovšem ještě bez kabin. Za pronájem pozemku platil sportovní klub pa-nu Novákovi 250,- Kčs ročně. Stále se rozrůstající činnost sportovního klubu S.K. Zeleneč znamenala i zvyšující se finanční a technické nároky. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo vybudování šaten pro hráče přímo na hřišti.

Rozpočet na jejich stavbu byl ale tak vysoký, že (20.760,- Kčs)se stal těžko proveditelným, vždyť jmění sportovního klubu činilo v r. 1943 pouhých 2.414,- Kčs. Po společné poradě s předsedou klubu V. Janákem, a s pány Jar. Fialou, 01. Pavlíkem a Ant. Musilem byl uspořádán koncert Kmochovy kapely za řízení pana kapelníka Vláska. Koncert se uskutečnil dne 4:4.1943 v sále U lva a měl obrovský úspěch. Bylo vybráno asi 11.000,- Kčs, z toho byl čistý zisk pro Sokol 6.048,- Kčs. Také byla uspořádána sbírka po vesnici, při které bylo vy-bráno 13.660,- Kčs. Pochopení a podpora občanů pro tuto akci bylo nevšední a příkladné.Dary vpisovali i ti, kteří se sportem neměli nic spo-lečného, ale chtěli prostě přispět na dobrou věc a oceňovali dobrou sna-hu sportovců.Ještě v roce 1943 se začaly kabiny stavět. Stavbu tehdy prováděl pan Jonáš. Přes velké těžkosti s obstaráváním materiálu je dokázal postavit za měsíc.

Vnitřní zařízení, jako lavice, skříně a regály zhotovil p. F. Virc, za 6.000,- Kčs. S.K.Zeleneč získal za přestup Fr. Boreckého do Meteoru VIII Praha částku 20.000,- Kčs. Mohly tedy pokračovat úpravy hřiště. Za takto získané finanční prostředky se pořídilo oplocení kolem celého hřiště. Betonové sloupky zhotovil p. Janák, veškeré dříví na ohradu opatřil pan Jonáš. Práce byly prováděny brigádnicky, vstupní bránu se dvěmi pokladnami zhotovil p. Jonáš se svými tesaři také zadarmo. Celková hodnota oplocení hrací plochy a rozhlasové kabiny činila okolo 80.000,-Kčs a byla celá uhrazena již v roce výstavby. Později byla zakoupena i rozhlasová aparatura. V roce 1956 byla zahájena výstavba dnešního sportovního stadionu.

Brána třetího hřiště v Zelenči.

Zdroj : Mirek Kubáněk